Днес, 16.02.2018 г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на услуги по разработване и въвеждане на ERP система в Михалково АД“ , във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

 

Днес, 04.08.2017г., „Михалково“ АД обявява процедура за „Предоставяне на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД“, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0477-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

  • Документация_реинженеринг

Основна цел на настоящия проект е насочена към развитие и укрепване на управленския капацитет на Михалково АД чрез използване на специализирани услуги и постигане на растеж в предприятието, чрез използване на услуги за внедряване на ИКТ.

За постигане на така формулираната цел, дейностите по проекта включват въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 9001:2015, използване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД, разработване и въвеждане на ERP система, както и инвестиции в ново оборудване, необходимо за въвеждането и функционирането на ERP системата.

Въвеждането на организационни иновации в предприятието цели интегриране на нов подход в разходването на ресурсите, оптималното използване на човешкия капитал, повишавайки в същото време удовлетвореността от работата, дистрибуцията и прогнозирането на бъдещите разходи, което да доведе до изпълнението поставената Обща цел, а от там и до постигането на устойчив растеж за предприятието. Очакван резултат от реализацията на настоящия проект, който е насочен към развитие на управленския капацитет на Михалково АД е същественото подобряване на капацитета на предприятието, за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 415 000.00 лв., от които 246 925.00 лв. европейско и 43 575.00 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 13.09.2018 г.

 

В рамките на "Информационен ден" на 24.02.2017 г., петък, от 10 часа, Михалково АД отправя покана към обществеността да посети производствената му база в с. Михалково, Община Девин. На място ще бъде дадена информация за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0716-C01 "Подобряване на производствения  процес и повишаване на капацитета за  бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода "Михалково".

ПРОЕКТ: № BG05М9OР001-1.003-0502-СО1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003

Михалково АД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, реализира проект насочен към постигането на основната цел на дружеството в средносрочен план

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти